Det är svårt att utläsa en generell trend för årsmedelvärdet av kvävedioxid i gaturum, men i några kommuner kan en minskning av kvävedioxidhalterna ses under senare år. Tydligast är det för Hornsgatan i Stockholm.

Sidan senast uppdaterad: 14 februari 2019Sidansvarig: Helena Sabelström