Ingen trend kan utläsas för årsmedelvärdet av kvävedioxidhalterna i gaturum. Undantaget är Hornsgatan i Stockholm där halterna av kvävedioxid minskat.

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Helena Sabelström