Buller, exponering och kartläggning

I Sveriges genomförs två kartläggningar för att bland annat ta reda på antalet personer som exponeras för trafikbuller över riktvärdena.