Minskade utsläpp av luftföroreningar

Varje år sammanställer Naturvårdsverket data om utsläppen av luftföroreningar i Sverige. Utsläppen av svaveloxider, kväveoxider flyktiga organiska ämnen och tungmetaller har minskat kraftigt sedan 1990.