Schwedens 30 nationalparks

Nationalparksfolder Ty. ISBN 978-91-620-8816-3.