Nationell plan för fördelning av statligt bidrag för efterbehandling av förorenade områden

Den Nationella planen anger hur Naturvårdsverket fördelar bidrag från det statliga anslaget ”Sanering och återställning av förorenade områden”. ISBN 978-91-620-6720-5.