Så bidrar grön infrastruktur till hållbar mark- och vattenanvändning

Kommande handlingsplaner för grön infrastruktur ska ge kunskap om ekologiska sammanhang i landskapet och bidra till att man ser landskapet som en helhet. Ny vägledning från Naturvårdsverket visar hur handlingsplanerna ska kunna utgöra ett underlag i samhällplaneringen för ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster.