Markägare alltmer nöjda med formellt skydd av skog

Merparten av markägarna är delvis eller mycket positiva till att ett naturreservat, biotopskyddsområde eller område med naturvårdsavtal inrättats på deras mark. Det visar en enkät gjord av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.