Sveriges metaller - vad kan vi återvinna, vad måste utvinnas?

Idag är återvinningen av traditionella metaller som järn, aluminium, koppar, guld och silver så hög i Sverige att den bara kan öka marginellt. Det krävs sannolikt ökad kunskap och nya styrmedel för att ytterligare öka återvinningen. Detta är angeläget eftersom det sparar både materiella resurser och energi när efterfrågan ökar i framtiden. Det visar redovisningen av ett regeringsuppdrag som SGU tagit fram i samråd med Naturvårdsverket.