Rapportering av hur avloppsdirektivet följs

Sommaren 2018 ska 2016 års data avseende Sveriges avloppsreningsverk rapporteras till EU-kommissionen. Det är viktigt att underlagen håller hög kvalitet vilket kommer att kräva aktiva insatser av både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter.