Naturvårdsverket överklagar de så kallade lavskrikedomarna

Motivet är att det behövs klargörande praxis om hanteringen av samrådsbesluten om artskydd för fåglar i skogen, eftersom domar från mark- och miljödomstolsdomarna spretar åt olika håll.