Behåll riksintressesystemet – förbättra tillämpningen

Naturvårdsverket avstyrker förslaget om ett nytt system för riksintressen och allmänna intressen. Nuvarande bestämmelser i miljöbalken är i stort bra, men det finns behov att utveckla hur systemet för riksintressen fungerar i praktiken.