Vägtrafikens miljöpåverkan

Vägtrafiken står för stora utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet, naturen och oss människor negativt. Utsläppen bidrar stort till växthuseffekten och även till försurning och övergödning av mark och vatten.