Skydd av skog

De mest skyddsvärda skogarna bevaras långsiktigt genom bildande av nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden. Skogsägarna bevarar även skog på eget initiativ. Totalt har närmare 6–7 procent av skogsmarken skyddats, varav den största delen i eller nära fjällen. Nedanför fjällen har knappt två procent av skogsmarken skyddats.