Sveriges åtagande enligt Kyotoprotokollet 2008–2012

Sverige har i början av november 2015 fullgjort sitt åtagande under Kyototprotokollets första åtagandeperiod genom att genomföra avräkningen i enlighet med regeringens tidigare bedömning (Prop 2014/15:81). I augusti 2015 startade den period om 100 dagar då parterna under Kyotoprotokollet ska fullgöra sina åtaganden under protokollets första åtagandeperiod, 2008-2012. Sveriges utsläpp under perioden underskred vårt åtagande med god marginal och vi har därmed kunnat annullera enheter motsvarande över 65 miljoner ton koldioxidekvivalenter växthusgaser. Sverige har vid avräkningen inte använt några JI- eller CDM-krediter för måluppfyllnaden.