En uppföljning mot klimatmålen till 2030

Naturvårdsverket har gjort en första uppföljning mot de etappmål till 2030 för klimatet som riksdagen beslutat om sommaren 2017. Den visar att målen är inom räckhåll men att krafttag behövs.