Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande programmet

Naturvårdsverket har fastställt ”Att göra mer med mindre - Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023”. I planen och programmet beskrivs Sveriges arbete med att förebygga avfall och nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin.