Naturvårdsverket redovisar till regeringen uppdraget om att undersöka förekomsten av högfluorerade ämnen och växtskyddsmedel i våra vatten

Sammanställningen ger en god grund för det fortsatta arbetet med att bättre kontrollera och begränsa människors exponering och vad som kommer ut i miljön avseende högfluorerade ämnen (PFAS) och växtskyddsmedel. Det är angeläget att framtaget dataunderlag används vidare på lokal, regional och nationell nivå för att begränsa riskerna med dessa ämnesgrupper. Regeringsuppdraget redovisades till Miljö- och energidepartementet den 31 mars 2016.

Sidan senast uppdaterad: 15 april 2016