Klassificering av gruvavfall

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera och förtydliga vägledningen om utvinningsavfall som uppvisar farliga egenskaper.