Indikatorer för miljökvalitetsmålen

Regeringen har gett miljömålsmyndigheterna i uppdrag att se över befintliga indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmålen och Generationsmålet. Uppdraget ska redovisas senast 17 mars 2017.