Föreslå hur Sverige kan uppfylla rapporteringskrav enligt MKB-direktivet

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att ta fram förslag till hur Sverige kan uppfylla sin skyldighet att lämna uppgifter till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 12.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet).

Sidan senast uppdaterad: 25 november 2019Sidansvarig: Anna-Karin Cederblad