Textil – internationella perspektiv och samarbeten utifrån ett miljö- och kemikalieperspektiv

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till ett sjätte dialogmöte, i det treåriga initiativet Dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier.