Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 06 september 2017

 • Torgmöte innovation - en ny kraft i Naturvårdsverkets miljöarbete

  Innovation är en nyckelfaktor för att Sverige ska nå de globala hållbarhetsmålen. Nya samverkansformer kommer att krävas. Vi bjuder in industri, forskare och myndigheter och blickar både bakåt och framåt. Delta gärna också i efterföljande workshop. Vad tycker du behövs i framtidens miljöinnovationsarbete?

Kommande händelser

 • Klimatanpassning Sverige 2017

  Tillsammans med SMHI, Livsmedelsverket och SGI är vi medarrangörer till konferensen Klimatanpassning Sverige 2017 den 7 september i Stockholm. Konferensen samlar årligen ca 250 praktiker inom klimatanpassningsområdet och i år tar vi avstamp i år 2030 och 2050 - hur ser det ut och vad behöver vi göra? Konferensen projektleds av Aktuell Hållbarhet.

 • Beställargrupp för konstgräsplaner

  Välkommen till uppstartmötet med Naturvårdsverkets beställargrupp för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner.

 • Samverkansmöte

  I anslutning till Miljöövervakningsdagarna ordnar Naturvårdsverket den 26 september, i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, en samverkansträff i Tranås. En separat inbjudan går ut till bl.a. miljöövervakningssamordnarna på Länsstyrelsen.

 • Miljöövervakningsdagarna, 27-28 september 2017

  Miljöövervakningsdagarna är årets största mötesplats för alla som arbetar med miljöövervakning. Konferensen arrangeras av Länsstyrelsen i dialog med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Konferensen riktar sig primärt till verksamma inom miljöövervakningen. I år ansvarar Länsstyrelsen i Jönköpings län för konferensen som genomförs i Tranås den 27-28 september.

 • Dialog för en hållbar textil värdekedja

  Det går att minska den svenska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan, resurs- och kemikalieanvändning. Samhället, konsumenterna och näringslivet behöver agera tillsammans för att skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp. Gemensamma insatser kan göra det möjligt att komma längre än vad lagstiftningen ensam kan göra.